Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A szerződés kivonatát ide kattintva tudja elolvasni,
de a kivonat csak a tájékoztatást segíti, s nem helyettesíti a teljes szerződés átolvasását,
melynek elfogadása a feltétele a regisztráció megvalósításának.


Szolgáltató adatai:

Cégnév: Human Power Személyügyi Tanácsadó, Oktató és Grafológiai Bt
Székhely: 2081 Piliscsaba, József A. u. 2.
Adószám: 20271134-3-13
Bankszámlaszám: 11742245-20055404
Kapcsolat: +36-30 -2001100
E-mail: info@humanpower.hu
Alapítás éve: 1999

 

Tesztelt személy:

Az a természetes személy, aki a Megbízótól, vagy cégünktől tesztlink elérést kap a négy online teszt valamelyikéhez, s azt, azokat ki is tölti.

A tesztek elindítása, az ÁSZF-nek a tesztelt személyre vonatkozó rendelkezéseinek (e bekezdésben foglaltak) elfogadását is jelenti.

A tesztelt személyt a tesztkitöltéssel kapcsolatos anyagi kötelezettség nem terheli, a teszt díjazását a Megbízó vállalja magára.

A tesztelt személy felelős azért, hogy a számára eljuttatott linkhez csak ő férjen hozzá, s a tesztek kitöltését csak ő végezhesse el.

A teszteredményeket, illetve az ezzel kapcsolatos részletes értékelést cégünk a megbízó részére juttatja el, s arról, a tesztelt személy számára, annak kérésére a megbízó ad tájékoztatást.

A tesztelt személyek részére cégünk, a tesztekkel kapcsolatos írásos értékelést, külön, egyedi megállapodás keretében rögzített díjazás ellenében biztosít.

Megbízó:

Aki a Szolgáltató által üzemeltetett Internetes szolgáltatási felületet igénybe veszi, ott regisztrálja magát, szolgáltatást rendel.

Szerződési feltételek:

A humanpower.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél (továbbiakban Megrendelő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza, valamint a Szolgáltató által működtetett Internetes felület igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató, és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb az Internetes felület igénybevételével kapcsolatos szabályokat.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Human Power Bt. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Szolgáltató az alábbi internetes oldalakon (a továbbiakban oldalak) található anyagok kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú tanulmányozását, letöltését és használatát engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Human Power Bt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését

A felhasználók nem küldhetnek a humanpower.hu weboldalon keresztül semmiféle anyagot, amely valamilyen módon veszélyeztetheti vagy sértheti mások jogait, törvénytelen, fenyegető, sértő, rágalmazó, magán- vagy nyilvános jogokat sértő, közönséges, trágár, profán vagy más módon kifogásolható, bűncselekményre vagy egyéb törvénysértésre buzdít, vagy amely a Human Power Bt. kifejezett hozzájárulása nélkül reklámot vagy szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos ajánlatot tartalmaz.

Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az ÁSZF-ban közölt feltételek vonatkoznak. A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Jelen általános szerződési visszavonásig érvényesek.

A humanower.hu Általános Szerződési Feltételeinek a Megrendelő által történő elfogadása a humanpower.hu weboldalon található online szolgáltatások igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a weboldalon Ügyfélként vagy Látogatóként regisztrálja magát.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződési feltételeket részben, vagy egészében módosítsa. A szerződési feltételek hatálybalépése mindenkor azok közzétételi ideje. A szerződési feltételek mindaddig hatályosak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Amennyiben a szerződési feltételek módosulnak, arról a Szolgáltató az Internetes felületen közleményt helyez el.

Szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által működtetett Internetes felületen biztosított szolgáltatások az Internet sajátosságai miatt mind belföldön, mind külföldön elérhető. A Human Power Bt. jelenleg azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

Regisztráció:

Regisztrálni a weboldalon 2 módon lehet. "Látogatóként" és "Ügyfélként".

A látogatói regisztráció mind a jogi, mind a természetes személyek részére biztosított, ennek semmilyen feltétele nincs.

Az "Ügyfél" regisztráció feltétele, hogy azt cégünk, az adatok ellenőrzését követően jóváhagyja. Amennyiben cégünk ezt nem teszi meg, az "Ügyfél" regisztráció nem jöhet létre.

Az "Ügyfél" regisztráció célzottan a jogi személyek (cégek, vállalkozások) számára készült, webfelületen kötött partneri szerződést jelent, mely az online tesztek rugalmas igénybevételét segíti.

Szolgáltatások, igénybevételük, megrendelés:

A regisztrációval az Ügyfélként vagy Látogatóként regisztrált partnerek hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató számukra hírlevél formában eljuttassa saját szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztatóját (hírlevél), valamint azokat az ingyenes képzési anyagokat, melyeket a Szolgáltató biztosít az ügyfelei számára. A hírlevélről a regisztrált partnereinkbármikor leiratkozhatnak.

A hírlevélről való leiratkozás nem szünteti meg a regisztrációt.

A regisztráció törlése a weboldallal kapcsolatos szolgáltatások elérésének lehetőségét is megszünteti.

Önmagában az Ügyfélként vagy Látogatóként való regisztráció díjmentes, s nem jár fizetési kötelezettséggel, a regisztrálás önmagában nem szolgáltatás megrendelés, pusztán az ÁSZF elfogadása, s annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a Megrendelő hozzáférjen, illetve igénybe vehesse a weboldalon biztosított szolgáltatásokat.

A rögzített adatokat a Szolgáltató más cégeknek, természetes személyeknek semmilyen célból nem adja át.

Szolgáltatás megrendelése akkor jön létre, ha valaki a weboldalon keresztül "Belépési kód"-ot igényel (ezt Ügyfélként regisztrált partnerünk tudja ezt megtenni), majd az igényelt Belépési kóddal bárki belép a tesztoldalra, s a teszteket kitölti, illetve az IQ teszt, valamint a Koncentráció teszt esetében ELINDÍTJA a tesztet, vagy teszteket.

A teszt kitöltését (elindítását) követően a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő az info@humanpower.hu e-mail címen, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán teheti meg mindaddig, amíg a Szolgáltató az értékelést nem készítette el.

A megrendelés beérkezése után a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolást küld a Megbízónak a Belépési kód megrendelésével kapcsolatosan, illetve a kiértékelést követően eljuttatja az eredményeket a Megbízónak.

Általános vállalási díjak, határidők:

A határidőkbe a szombat, vasárnap, a munkaszüneti nap, valamint a megrendelés napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Human Power Bt. a szolgáltatást valamilyen külső hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

Amennyiben a szerződött felek nem jelölnek meg eltérő határidőt, a szolgáltató a szolgáltatás teljesítését a weboldalon megjelölt határidőkkel teljesíti.

A Szolgáltató kizárja azon felelősségét, hogy az online rendszer, illetőleg az internetes kapcsolat meghibásodása miatt a Megrendelő jelen általános szerződési feltételek alapján nem tud rendelni vagy megrendelésének regisztrálása a Szolgáltatótól független hibára visszavezethetően nem volt regisztrálható.

A Megrendelő vállalja, hogy mint regisztrált Ügyfél, a részére átadott kód alapján bárhonnan és bárkitől történő megrendelés esetén a jelen általános szerződésben foglalt kötelezettségeket teljesíti. A regisztrált kódok őrzése és illetéktelen személyeknek át nem adása vevői custodia felelősséget alapoznak meg.

A felek megállapodhatnak, hogy mellékletben rögzítik azon személyek nevét és a névhez kapcsolódó esetleges további biztonsági kódot, amelyek elősegítik annak kiszűrését, hogy illetéktelen személyek az online vásárlásban biztosított kódokkal vissza ne éljenek.

A Human Power Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

Fizetési mód és határidő, garancia

A szolgáltatás teljesítésének díját a Megrendelő a szolgáltatás teljesítését (az értékelés eljuttatását) követően 8 napon belül átutalja a Human Power Bt. OTP Banknál vezetett 11742245-20055404 számú bankszámlájára.

A szolgáltató, a weboldalon feltüntett feltételekkel, elégedettségi garanciát vállal bizonyos típusú szolgáltatásaira, azaz, amennyiben a megnevezett szolgáltatással kapcsolatosan a megadott feltétlek szerint kifogással él, a szolgáltató a megbízási díjat visszatéríti.

A Human Power Bt. nem vállal felelősséget:

 • A nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, téves regisztrációból eredő áreltérésért, egyéb kárért, költségért
 • A Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért.
 • A forrásanyagok (postai úton küldött tesztek stb.) hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért.

A regisztráció (szerződés) megszűnése

A Megrendelő és a Szolgáltató között a fentiek szerint létrejött regisztráció révén létrejött szerződéses kapcsolat határozatlan időre szól. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

A Megrendelő a szerződéstől a Szolgáltató igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a szolgáltatás teljesítése után azonban a Szolgáltatót a szolgáltatás díja megilleti, kivéve, ha a Szolgáltató nem teljesített a megállapított határidőre, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

A Szolgáltató akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

Egyéb rendelkezések, kiegészítések

Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek számít az e-mail küldés/váltás is.

A Megrendelő és a Szolgáltató kötelesek és vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása a felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és tartózkodnak minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve mely gazdasági érdeksérelmet okozhat.

A Szolgáltató bármely, a humanpower.hu weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Megrendelő adatait eljuttatja Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szolgáltató - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Megrendelő a megadott személyes adatait az Internetes felületen keresztül bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A regisztráció törlését az info@humanpower.hu elektronikus levélcímen, illetve a Human Power Bt. ügyfélszolgálati telefonszámán felhasználónév, illetve jelszó megadásával kérheti.

Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a felek törekednek a békés úton való rendezésre. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A felek jelen szerződés rendelkezéseit elolvasás és regisztráció megtörténte után magukra nézve kötelezőnek ismerik el.


Kivonat az ÁSZF-ból

oldal elejére

A kivonat az ÁSZF gyorsabb áttekintését teszi lehetővé, de nem helyettesíti a teljes szerződés elolvasását és elfogadását!

 • a tesztelt személy egy természetes személy, aki tesztlink elérést kap
 • a teszt elindítása az ÁSZF elfogadását jelenti
 • a tesztelt személyt a tesztkitöltéssel kapcsolatosz anyagi kötelezettség nem terheli
 • a tesztelt személy felelős azért, hogy a kapott linkhez csak ő férjen hozzá, s a tesztek kitöltését csak ő végezhesse el.
 • a teszteredményeket a megbízó kapja meg, Ő tud tájékoztatást adni az érintetteknek
 • a tesztelt személy részére, annak kérésére, külön díjazás ellenében tudunk értékelést készíteni (egy-egy hirdetés kapcsán több száz pályázati anyag érkezik be cégünkhöz)
 • az oldalon található anyagok személyes felhasználás céljából használhatók (nem másolhatók, módosíthatók, értékesíthetők stb.)
 • az ÁSZF elfogadása feltétele regisztrációnak és az oldalon található szolgáltatások igénybevételének
 • pillanatnyilag csak Magyarország területén szolgáltatunk
 • a regisztárció (Ügyfél vagy Látogató) önmagában nem jár semmilyen fizetési kötelezettséggel, viszont bármely szolgáltatás csak regisztráció után érhető el
 • díja a fizetés ellenében megrendelhető szolgáltatásoknak van (online tesztek), így pl. a kalkulátorok használata díjmentes, a használat fizetési kötelezettséggel nem jár
 • minden regisztrált ügyfelünk megkapja az ingyenes képzési tanfolyam anyagait, aktualitásokat, szakmai híreket, de természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélről - a hírlevélről való leiratkozás nem szünteti meg a regisztrációt, az oldal szolgálatatásait továbbra is el tudja érni, igénybe tudja venni
 • szolgáltatás megrendelés akkor történik, ha a Megrendelő igényelt Belépési kódot az online tesztekhez, s azzal valaki belép az oldalra, s a Személyiség kérdőívek esetében a tesztet kitölti, az IQ teszt és a Koncentráció teszt esetében a tesztet ELINDÍTJA
 • a megrendelésekről e-mailben értesítést küldünk a Megrendelőnek a visszaélések elkerülésére
 • megrendelés csak az ügyfélszolgálat e-mail címén (info@humanpower.hu), vagy telefonon keresztül mondható le akkor, ha a Szolgáltató a szolgáltatást még nem teljesítette
 • a Megrendelő felelőssége, hogy saját regisztrációs jelszavát megfelelően kezeli, s figyel arra, hogy az illetéktelen kézbe ne kerüljön
 • a szolgálatatás teljesítésének határideje az oldalakon megadott határidő - hacsak ettől a felek külön megállapodásben el nem térnek
 • fizetés a megrendelés teljesítését (az értékelés eljuttatását) követően történik - ettől a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek
 • a regisztráció bármikor megszüntethető - de a folyamatban lévő teljesítésekért a Megrendelő jót áll

Vissza az elejére

Regisztráció ("látogató" vagy "ügyfél")
Online teszteket csak "Ügyfélként" regisztrált parnereink igényelhetnek.

(A regisztrációval kapcsolatos részletes információkat itt tudja elolvasni.)


 

 

Regisztrációról röviden    (oldal elejére)

A honlapunkon kétféle módon lehet regisztrálni.- lehet "Látogató"-ként és gyfél"-ként.

A regisztrációhoz meg kell adnia nevét és e-mail címét, ami után - az e-mail címével való visszaélés elkerülése érdekében - azonnal kap tőlünk egy aktivációs e-mailt, ahol a kapott linkre kattintva kell jóváhagyni és aktiválni a regisztrációját.

Csak ezt követően tud adatokat módosítani, illetve Ügyfélként regisztrálni.

A Látogatói regisztráció

 • révén tudja elérni a weboldal díjmentes szolgáltatási (kalkulátorok), a fórumot, illetve az e-mail képzéseketl.
 • díj és kötelezettség mentes státusz.
 • bármikor megszüntethető

Az Ügyfél regisztráció

 • teszi lehetővé az Interneten (számítógépen) keresztül kitölthető online tesztek közvetlen és kedvezményes elérését
 • a hatályos jogszabályok szerinti szerződéses viszonyt jelent regisztrált személy (természetes vagy jogi személy) és cégünk között
 • természetesen önmagában nem jár semmilyen kötelezettséggel.
 • két lépésben hozható létre
  • a visszaélések elkerülése érdekében először regisztrálnia kell "Látogató"-ként
  • az aktiválás után tudja megadni az "Ügyfél" adatait.
 • nem automatikus, hanem a megfelelő ellenőrzést követően a regisztrációt cégünk aktiválja, maximum 1 munkanapon belül.
 • a folyamatban lévő megbízásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítését követően - bármikor megszüntethető.

vissza a regisztrációhoz

Tel./Fax: (26) 374 936 Mobil: (30) 200 1100 E-mail ÁSZF Honlaptérkép